Up
 
 

Regulator pyta OSD o postępy prac nad wdrożeniem wzorca Generalnej Umowy Dystrybucji

W związku z zakończeniem prac nad nowym wzorcem Generalnej Umowy Dystrybucji, (tzw. GUD-Kompleksowy), w dniu 26 kwietnia Prezes URE zwrócił się do przedsiębiorstw energetycznych wyznaczonych na Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, z prośbą o przedstawienie informacji o postępie prac nad wdrożeniem wzorca umowy. Opracowany przez zespół TOE i PTPiREE wzorzec umowy generalnej, stanowi podstawę do zawierania przez OSD umów ze sprzedawcami energii na jednolitych warunkach.

Zakończenie prac oznacza realizację jednego z warunków niezbędnych dla pełnego uwolnienia rynku wskazanych przez Prezesa URE w dokumencie „Mapa drogowa uwolnienia cen dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej - W drodze ku prawom odbiorców i efektywnej konkurencji w sektorze energetycznym”, który to dokument został opublikowany jeszcze w 2008 r. Regulator poinformował o zakończeniu prac nad GUD 21 marca 2012 r. w Informacji nr 5/2012 opublikowanej na stronie internetowej URE.

GUD określa relacje pomiędzy sprzedawcami energii i operatorami systemów dystrybucyjnych oraz otwiera drogę do upowszechnienia umów kompleksowych w relacjach pomiędzy sprzedawcami energii a odbiorcami w gospodarstwach domowych.
Mając na uwadze status operatora systemu dystrybucyjnego i jego rolę na otwartym rynku energii elektrycznej, Regulator zadeklarował dalsze wsparcie prorynkowych zmian, w tym standaryzacji zasad i procedur.

W piśmie do operatorów systemów dystrybucyjnych Prezes URE poinformował ponadto, że od drugiego półrocza br. zostanie zaktualizowany zakres ankiety miesięcznej, dotyczącej informacji o odbiorcach, którzy zmienili sprzedawcę oraz postępach prac nad generalnymi umowami dystrybucyjnymi o informację dot. stosowania przez OSD wzorca GUD-Kompleksowy w relacjach ze sprzedawcami. Wzór nowej ankiety miesięcznej zostanie przesłany bezpośrednio do przedsiębiorców.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.04.2012