Up
 
 

Zapasy paliw utrzymywane na wymaganym poziomie

Prezes URE kontroluje stan zapasów paliw

Wielkość zapasów paliw, którą są obowiązane utrzymywać przedsiębiorstwa energetyczne oraz sposób gromadzenia zapasów i ich rodzaje (węgiel kamienny, węgiel brunatny, olej opałowy) określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 39, poz. 338 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła są obowiązane utrzymywać zapasy paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odbiorców. Prezes URE regularnie kontroluje wywiązywanie się przedsiębiorstw z tych obowiązków.

Przeprowadzonym w ostatnim czasie badaniem stanu zapasów paliw - według stanu koniec pierwszego kwartału 2012r. - objęto 24 wytwórców systemowych, którzy posiadają 63 źródła wytwarzania energii. Badanie wykazało, że we wszystkich przedsiębiorstwach zapasy paliw były utrzymywane na poziomie wymaganym przez rozporządzenie.

Zagregowane wyniki przeprowadzonego badania stanu zapasu paliw na dzień 31 marca 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Węgiel kamienny Węgiel brunatny Olej opałowy
Wymóg Zapas Nadwyżka Wymóg Zapas Nadwyżka Wymóg Zapas Nadwyżka
ton ton ton ton ton ton ton ton ton
2 700 803 5 970 481 3 269 678 2 830 114 29 294 833 26 464 719 8 733 64 748 56 015
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.06.2012