Up
 
 

Czerwcowy Biuletyn URE ze Sprawozdaniem z działalności Prezesa URE w 2011 r. już w sieci

Jak co roku, przedstawiamy podsumowanie działalności regulatora za rok poprzedni w numerze 2 (80) Biuletynu URE.

Ubiegły rok to kolejne zmiany Prawa energetycznego oraz aktów prawnych krajowych i unijnych, nakładających na regulatora nowe uprawnienia i obowiązki, które nie pozostały bez istotnego wpływu na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. To także dalsza i bardziej intensywna integracja rynków energii elektrycznej i gazu, aktywne uczestnictwo regulatora i jego przedstawicieli w ACER, polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej - czyli znaczący udział polskiego regulatora m.in. w pracach nad pakietem infrastrukturalnym i aktami dotyczącymi efektywności energetycznej.

Ważnym elementem działań regulatora w 2011 r. nadal było promowanie konkurencji w sektorze energetycznym - od wykorzystywania narzędzi stricte administracyjnych przy wypełnianiu podstawowych obowiązków, po działania typu perswazyjnego. Duży nacisk został położony na współpracę ze środowiskami eksperckimi, stowarzyszeniami branżowymi i konsumenckimi, oraz na szeroko zakrojone działania edukacyjne, w tym przybliżające problematykę prawa do zmiany sprzedawcy. 2011 rok to ponadto prace nad Mapą drogową uwolnienia rynku gazu, dające zielone światło dyskusji o warunkach przyszłej deregulacji cen gazu.
Warto także zwrócić uwagę na zintensyfikowane działania regulatora nakierowane na wprowadzenie do polskiego rynku energii innowacji technologicznych związanych z inteligentnymi systemami pomiarowo-rozliczeniowymi w formule smart grid ready.
Zapraszamy do lektury.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 28.06.2012
Tagi: