Up
 
 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w sieci

Screening - przegląd stron internetowych 120 największych polskich przedsiębiorstw, pod względem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw to temat seminarium oraz webinarium zorganizowanego przez Fundację CentrumCSR.PL oraz Det Norske Veritas Business Assurance Sp. z o.o. - z udziałem Pani Iwony Figaszewskiej, przedstawiciela Regulatora.

Screening przeprowadzono z wykorzystaniem niekomercyjnego narzędzia umożliwiającego opinii publicznej ocenę poziomu zaawansowania i zaangażowania największych polskich przedsiębiorstw pod względem społecznej odpowiedzialności oraz porównania rezultatów wdrażania CSR w poszczególnych branżach. Analizie poddano także przedsiębiorstwa sektora energetycznego.

Podczas seminarium przedstawiono: wnioski z Raportu Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu. Zaprezentowano wyniki badania, narzędzie on-line służące ocenie firm oraz komentarze zaproszonych ekspertów.

Za podstawowe wskaźniki świadczące o zaangażowaniu przedsiębiorstw w CSR przyjęto dostęp interesariuszy przedsiębiorstw do informacji: o osobach odpowiedzialnych za CSR w firmach, realizowanych strategiach i politykach (policies), kodeksach etycznych, raportach z zakresu CSR, ochronie środowiska, CSR w odniesieniu do partnerów biznesowych, prawach człowieka i zwalczaniu korupcji.

CSR w energetyce

Na 22 uwzględnione w raporcie spółki sektora energetycznego, CSR obecny jest na stronach 20 z nich. Tyle samo firm zamieszcza informacje o ekologii, 19 informuje na swoich stronach o polityce CSR, 11 o zawieranych kontraktach, 8 o prawach człowieka i działaniach przeciwdziałających korupcji. Pełne dane w tabeli poniżej.

Strona www Kontakt Polityka CSR Kodeks etyczny Raport społeczny Odniesienie w raporcie rocznym Zastosowanie GRI w raporcie ekologia łańcuch dostaw prawa człowieka korupcja
20 11 19 9 6 7 4 20 6 8 8

Źródło: Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu, str. 26

Komentując wyniki Raportu, należy pamiętać, że energetyka do niedawna nie była poddana prawom wolnego rynku. Monopol naturalny nie musiał walczyć o klienta, dlatego wiele z rozwiązań rynkowych, zwłaszcza adresowanych do klienta/odbiorcy energii, stanowi dla firm tego sektora zupełne novum i wymaga czasu na ich wdrożenia.

Tymczasem komunikacja z interesariuszami i informowanie klientów o podejmowanych działaniach budują wizerunek firmy, a odbiorca energii otrzymuje informacje, które decydują o wyborach konsumenckich.

CSR w badaniach URE

Wyniki przedstawione w raporcie Fundacji CentrumCSR.PL oraz Det Norske Veritas Business Assurance Sp. z o.o. należy ocenić pozytywnie. CSR w coraz większym stopniu jest obecny w sektorze energetycznym. To m.in. efekt kilkuletnich prac prowadzonych przez Regulatora, w tym wielu publikacji oraz trzech edycji badań URE - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych w świetle badań ankietowychz 2011 r.Wyniki Raportu potwierdzają tendencje obecne w badaniach ankietowych URE.

Trzeci przeprowadzony przez URE, raport z badań ankietowych opublikowano w ubiegłym roku. Badania na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw energetycznych (energia elektryczna, gaz, ciepło), w tym spraw związanych z odbiorcami wrażliwymi społecznie, stanowią kontynuację projektu prowadzonego w latach 2009-2010. Ogólne wnioski, które można wyprowadzić z III badania, są odmienne od poczynionych obserwacji w pierwszym i drugim badaniu. I tak okazuje się, że w środowisku przedsiębiorców zajmujących się biznesem energetycznym koncepcja SOB się zadomowiła: jej zasady oraz idee związane z szeroko rozumianą filantropią, zachowaniami ekologicznie poprawnymi, troską o sprawy pracownicze są coraz lepiej znane i obecne w strategiach biznesowych firm. Nie jest rzadkością tworzenie specjalnej strategii SOB. Z praktyką jest różnie, jednak i w tej mierze zaangażowanie firm jest wyraźne i na pewno większe niż w latach poprzednich.

Z badań URE wynika, że koncepcja SOB jest obecna w firmach energetycznych co najmniej na poziomie deklaratywnym tj. przyjęto politykę SOB i firmy o niej informują. Słabiej wypada natomiast implementacja tej polityki nie zawsze istnieje osoba odpowiedzialna za tę cześć działania firmy, nie ma instrumentów samoregulacyjnych jak Kodeks etyki, nie zawsze w działalności CSR firmy są obecne zagadnienia dotyczące łańcucha dostaw, praw człowieka czy przeciwdziałania korupcji.

CSR to jeden z elementów budujących przewagę konkurencyjną

Na w pełni uwolnionym rynku energii najpewniej znajdą się odbiorcy, którzy przy wyborze sprzedawcy energii będą zwracali uwagę na społecznie odpowiedzialne postępowanie firmy. Już dziś liczba zmian sprzedawców w gospodarstwach domowych rośnie, a wśród podejmujących decyzje o zmianie są też zainteresowani zakupem energii pochodzącej także ze źródeł odnawialnych.

CSR i obecność firm w życiu społeczności lokalnej, pomogą przełamywać opór społeczny i brak akceptacji dla inwestycji infrastrukturalnych. Opór środowiska lokalnego pogarsza i tak trudną sytuację inwestorów, a proponowany przez CSR dyskursywny model współpracy z samorządami - może przyspieszyć realizację projektów związanych z rozbudową sieci przesyłowych, budowaniem nowych mocy wytwórczych, czy poszukiwaniem gazu łupkowego.

Eksperci coraz częściej przypominają o szczególnym znaczeniu poznawania motywacji społeczności lokalnych w kontekście funkcjonujących regulacji prawnych i planowanych inwestycji o charakterze publicznym.

***

Fundacja CentrumCSR.PL oraz Det Norske Veritas Business Assurance Sp. z o.o. w dniu 20 lipca 2012 zorganizowały webinarium oraz seminarium, podczas którego przedstawiono wyniki przeprowadzonego screeningu - czyli przeglądu stron internetowych 120 największych polskich przedsiębiorstw, pod względem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw energetycznych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.07.2012
Tagi: