Up
 
 

Przeciw kradzieży i dewastacji infrastruktury

12 października 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego sygnatariuszy Memorandum ds. kradzieży i dewastacji infrastruktury - dokumentu podpisanego z inicjatywy Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, 23 sierpnia 2012 r. Podczas obrad omówiono m.in. plan działań podejmowanych w ramach realizacji postanowień Memorandum.

Wiele uwagi poświęcono prezentacji trzech zespołów roboczych, powołanych do współdziałania na rzecz ograniczenia kradzieży i dewastacji urządzeń infrastruktury technicznej, przewodów oraz urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych i kolejowych.

Przed Zespołem ds. kampanii społecznej postawiono zadanie przygotowania akcji świadomościowej, prezentującej społeczeństwu pozaekonomiczny wymiar zjawiska. Zespół ten ma realizować działania w kierunku podniesienia świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców wynikających z kradzieży i dewastacji infrastruktury oraz zwalczania zobojętnienia wobec tego zjawiska.

Zespołowi ds. legislacji powierzono przygotowanie projektów zmian w przepisach prawnych, ułatwiających walkę z kradzieżą infrastruktury, które powinny obejmować m.in. zakaz skupu opalonej lub zmielonej miedzi od osób prywatnych. Projekty mają również uwzględniać wprowadzenie koncesji na obrót odpadami metalowymi i norm ISO dla zakładów skupu metali oraz obowiązek rozliczeń bezgotówkowych przy skupie metali i zaostrzoną kwalifikację prawną czynu kradzieży infrastruktury.

Działania trzeciego zespołu, określonego jako Zespół dobrych praktyk, mają doprowadzić do ustalenia warunków współpracy z organami ścigania i firmami ochrony mienia. W tym celu Zespół ma przygotować czytelne zasady wymiany informacji, które będą służyły podniesieniu efektywności walki ze złodziejami infrastruktury oraz współpracować z programami antykradzieżowymi metali w Europie.

Podczas obrad poinformowano również o pierwszym sukcesie Zespołu ds. legislacji, którego przedstawiciele złożyli na ręce Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o odpadach propozycję zmian. Zakładają one m.in. wprowadzenie do tego projektu zapisów, które zobowiązują osobę prowadzącą punkt zbierania odpadów metali, pod groźbą kary aresztu lub grzywny, do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, w tym spisania danych osobowych i numeru dowodu osobistego osoby przekazującej odpady, a także uwzględniają odpowiedzialność osób prowadzących tego rodzaju punkty.

Z ramienia Urzędu Regulacji Energetyki w pracach Zespołu ds. legislacji oraz Zespołu dobrych praktyk uczestniczy Pan Michał Konieczko z Departamentu Taryf URE.

***

Memorandum stanowi element kampanii społecznej, w którą włączyła się Policja, Straż Ochrony Kolei, media i przedsiębiorcy działający na rynku: telekomunikacyjnym, energetycznym i transportu kolejowego.

Poza Prezesami URE, UKE, i UTK w dniu 23 sierpnia 2012 r. deklarację o przystąpieniu do Memorandum podpisali także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej, Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu, Telekomunikacji Polskiej SA oraz firmy Netia SA. We wrześniu 2012 r. do listy sygnatariuszy Memorandum dołączyli: Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki „ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA” Sp. z o. o.

Memorandum ma charakter otwarty: mogą do niego przystępować firmy i instytucje zamierzające wspólnie działać na rzecz zmniejszenia skali zjawiska kradzieży i dewastacji infrastruktury.

Kradzieże i dewastacje infrastruktury energetycznej stwarzają niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, powodują przerwy w ciągłości dostaw oraz zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, które wpływają później na wysokość rachunków. W 2011 r. koszty odtworzenia infrastruktury elektroenergetycznej wynosiły 18 milionów złotych, czyli o 8 milionów więcej niż w roku 2010. Dlatego tak ważna jest natychmiastowa reakcja i zgłaszanie wszelkich niepokojących faktów odpowiednim służbom.

Prezes URE, Marek Woszczyk

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.10.2012
Tagi: