Up
 
 

Wytwórcy mają prawo wyboru operatora handlowo-technicznego

W związku z docierającymi do Prezesa URE skargami wytwórców energii odnawialnej na działania sprzedawców z urzędu, polegające na uzależnianiu podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii od podpisania ze sprzedawcą z urzędu umowy o świadczenie usługi operatora handlowo-technicznego regulator przypomina, że zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, sprzedawca z urzędu jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało koncesję na jej wytwarzanie.

Powyższy przepis obliguje sprzedawcę z urzędu do zakupu - po średniej cenie sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku kalendarzowym - oferowanej energii elektrycznej od wytwórcy (posiadającego koncesję lub wpis do rejestru) przyłączonego do sieci na obszarze jego działania.

Przedmiotowa regulacja pełni zatem funkcję gwarancyjną, przejawiającą się w spoczywającym na sprzedawcy z urzędu publicznoprawnym obowiązku zakupu oferowanej energii elektrycznej oraz w obowiązku zakupu energii po określonej cenie. Elementy umowy sprzedaży jakie powinny w niej zostać określone zostały zawarte w art. 5 ust. 2 pkt 1ustawy - Prawo energetyczne. Nie należy do nich kwestia bilansowania handlowego, a tym samym stawianie takiego wymogu przy zawieraniu umowy sprzedaży jest nieuprawnione.

W związku z powyższymdziałania sprzedawców z urzędu polegające na uzależnianiu podpisania z wytwórcamienergii odnawialnejumowy sprzedaży energii elektrycznej, od zawarcia z nimi umowy o świadczenie usługi operatora handlowego, w ocenie regulatora nie znajdują uzasadnienia. Wytwórcy mają bowiem prawo wyboru innego operatora handlowo-technicznego, bądź w uzasadnionych przypadkach mogą te funkcje wypełniać samodzielnie.

Wytwórca posiada więc prawo wyboru podmiotu odpowiedzialnego za jego bilansowanie handlowe. Warunkiem skutecznej realizacji przez wytwórcę tego prawa jest wyłącznie obligo posiadania przez podmiot wskazany jako odpowiedzialny za bilansowanie handlowe stosownej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż regulacje prawne dotyczące kwestii ustalania podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe są związane z przedmiotem umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, a nie umowy sprzedaży, której obowiązek zawarcia – przez sprzedawcę z urzędu lub podmiot pełniący taką funkcję - wynika z normy określonej w art. 9a ust. 6 ustawy Prawo energetyczne.

Wytwórcy energii odnawialnejmogą zgłaszać wnioski o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii - w trybie art. 8 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne - do właściwych Oddziałów Terenowych URE.

Pełna treść Informacji Prezesa URE (nr 14 /2013) w sprawie uzależniania przez sprzedawców z urzędu podpisania z wytwórcami energii odnawialnej umowy sprzedaży energii elektrycznej - od uprzedniego podpisania z nimi umowy o świadczenie usługi operatora handlowo-technicznego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.05.2013