Up
 
 

URE w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej

Wobec pojawiających się na rynku spekulacji o zakończeniu prowadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki prac nad rozstrzygnięciem pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, ponownie informujemy iż postępowanie przetargowe jest w toku. Po rozstrzygnięciu postępowania, wyniki przetargu wraz z danymi odnośnie deklarowanej przez uczestniczące w nim podmioty wartości świadectw oraz liczbą złożonych ofert zostaną zamieszczone w protokole opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE, dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Przypominamy, że w następstwie otwarcia ofert przetargowych w dn. 28 lutego 2013 r., powołana przez regulatora Komisja dokonuje obecnie weryfikacji złożonych do Urzędu dokumentów, zwłaszcza pod kątem spełniania wymogów, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Konieczność przesądzenia przez regulatora kwestii o charakterze precedensowym może mieć wpływ na czas trwania procedury przetargowej.

***

W świetle § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1227) Prezes URE w Biuletynie Informacji Publicznej URE, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych, zamieszcza protokół z przebiegu przeprowadzonego przetargu, sporządzony przez komisję przetargową.
Ww. protokół zawiera m.in.:

 1. oznaczenie daty i miejsca:
  1. składania ofert przetargowych,
  2. otwarcia ofert przetargowych,
  3. rozstrzygnięcia przetargu;
 2. liczbę złożonych ofert przetargowych;
 3. wskazanie ofert przetargowych:
  1. odrzuconych wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia,
  2. wybranych, w których, zgodnie z deklaracją przetargową, zadeklarowano wartość efektu energetycznego zawierającą się w przedziale, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej,
  3. niewybranych z podaniem przyczyn ich niewybrania.
    
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 27.05.2013