Up
 
 

Zrównoważona Energia dla Wszystkich - inicjatywa ONZ

Sustainable Energy for All: Opportunities for the Utilities Industry to wynik prac podjętych przez Global Compact ONZ oraz Accenture na rzecz określenia priorytetowych działań przemysłu energetycznego dla osiągnięcia celów inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Zrównoważona Energia dla Wszystkich (Sustainable Energy for All).

Wnioski przedstawione w prezentowanym dokumencie są rezultatem analiz, wywiadów oraz wyników badań fokusowych przeprowadzonych w celu wsparcia rozwoju tej inicjatywy wśród  kilkudziesięciu przedsiębiorstw reprezentujących kilkanaście gałęzi przemysłu.

Inicjatywa: Zrównoważona Energia dla Wszystkich (Sustainable Energy for All )

Celem inicjatywy Zrównoważona Energia dla Wszystkich jest przyspieszenie działań na rzecz trzech zasadniczych celów, które powinny zostać osiągnięte do 2030 r.: zapewnienie powszechnego dostępu do energii, istotna poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w globalnym miksie energetycznym.

W tych obszarach działania przemysłu energetycznego mają zatem szczególne znaczenie. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą bowiem realizować szereg różnych aktywności, poprzez które przyczynią się do spełnienia powyższych celów, zwiększając tym samym swoją wartość biznesową.  W odniesieniu do dostępu do energii, mogą one rozszerzyć swoje usługi na rozwijających się obszarach miejskich; w zakresie poprawy efektywności energetycznej natomiast - podejmować działania na rzecz zwiększenia wydajności przetwarzania surowców wykorzystywanych do wytwarzania energii na moc użytkową. Z kolei dla długoterminowych strategii przedsiębiorstw energetycznych coraz większe znaczenie będzie miało wprowadzanie do mixu energetycznego energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności ze względu na regulacje wymagające od zakładów energetycznych zwiększenia produkcji energii z tych źródeł.

Dokument: Sustainable Energy for All: Opportunities for the Utilities Industry

Przygotowany w wyniku współpracy Global Compact ONZ oraz Accenture dokument pod nazwą Sustainable Energy for All: Opportunities for the Utilities Industry stanowi prezentację możliwości, jakie dla przemysłu energetycznego stwarza inicjatywa Zrównoważona Energia dla Wszystkich. Przede wszystkim jednak określa działania priorytetowe, poprzez realizację których firmy zyskują możliwość tworzenia takich wartości w biznesie jak: wzrost przychodów, redukcja kosztów, doskonalenie marki oraz zarządzanie ryzykiem. Wśród działań tych wymienia się m.in.: wykorzystanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz generowanie nowych produktów i usług z myślą o zwiększeniu przystępności cenowej energii czy zwiększenie stosowania technologii inteligentnych sieci w celu modernizacji systemów energetycznych, a także edukację odbiorców w zakresie sposobów poprawy efektywności energetycznej.

Jak podkreślają autorzy dokumentu odpowiedni poziom wsparcia i koordynacji tych działań pozwala uwolnić potencjał przemysłu w celu zapewnienia powszechnego dostępu do energii, istotnej poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia zużycia energii wytworzonej w źródłach odnawialnych oraz rozwoju bardziej zrównoważonych produktów i usług. Poza wzrostem ekonomicznym i nowymi perspektywami, działania skoncentrowane na osiąganiu pożądanych wyników inicjatywy  Zrównoważona Energia dla Wszystkich przyczynią się do istotnych pozytywnych zmian społecznych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 19.08.2013
Tagi: