Up
 
 

Nowe kompetencje Prezesa URE wprowadzone nowelizacją Prawa geologicznego i górniczego

24 listopada 2013 r. wejdzie w życie ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, dokonująca w zakresie swojej regulacji wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE (dyrektywy CCS) przez ustanowienie ram prawnych prowadzenia działalności w zakresie bezpiecznego podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w szeregu innych ustaw, w tym także w ustawie - Prawo energetyczne, rozszerzając jej zakres o warunki wykonywania i kontrolowania działalności polegającej na przesyłaniu dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania w celu przeprowadzenia projektu demonstracyjnego wychwytu i składowania dwutlenku węgla.

Ustawa nakłada na Prezesa URE nowe obowiązki, w tym: kontrolowanie zapewnienia równego i otwartego dostępu do sieci transportowej dwutlenku węgla i podziemnych składowisk dwutlenku węgla, rozstrzyganie sporów w zakresie odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłania dwutlenku węgla, wymierzanie stosownych kar oraz wyznaczanie - w drodze decyzji - operatora sieci transportowej dwutlenku węgla.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.10.2013