Up
 
 

Ostateczny termin złożenia wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w 2013 roku

Mając na uwadze treść przepisów dotyczących gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii zawartych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zbliżający się koniec roku 2013, informuje się, co następuje.

Zgodnie z art. 11h ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia składa się do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania zostało przyłączone odnawialne źródło energii, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

Równocześnie, w myśl art. 11h ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera w szczególności wskazanie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Wobec powyższego Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w dniu 7 stycznia 2014 r. upływa termin na skuteczne złożenie wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za okres wytworzenia energii elektrycznej zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r.

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmawia wydania gwarancji pochodzenia, jeżeli wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia został złożony operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego po upływie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem (art. 11j ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne).

Podkreślić należy, że z upływem wskazanego siedmiodniowego terminu wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia powinien zostać fizycznie przedłożony właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego - zachowania terminu nie warunkuje w szczególności nadanie wniosku w placówce wyznaczonego operatora pocztowego. Wskazany termin ma charakter materialno-prawny i jako taki nie podlega przywróceniu - skutkiem jego uchybienia jest zatem wygaśnięcie przedmiotowego uprawnienia.

Należy przy tym przypomnieć, że dni 1 oraz 6 stycznia 2014 r. są to dni ustawowo wolne od pracy, natomiast dni 4 i 5 stycznia 2014 r. to odpowiednio sobota i niedziela. W praktyce może to oznaczać, że jedynymi dniami, w których przedłożenie wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia będzie możliwe, będą: 2, 3 oraz 7 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 11h ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 11h ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne i w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.

Jednocześnie należy podkreślić, że pomimo, iż w myśl art. 11i ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh, potwierdzenie, o którym mowa powyżej, dokonywane powinno być z dokładnością do 1 kWh (do trzeciego miejsca po przecinku).

 

Dodatkowe informacje o gwarancjach pochodzenia jako nowym instrumencie w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii znajdują się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.12.2013
Tagi: OZE