Up
 
 

Plany rozwoju na kolejne lata uzgodnione przez Prezesa URE

W styczniu 2014 r. Prezes URE, po dokonaniu oceny przedstawionych informacji i uzyskaniu opinii od właściwych miejscowo marszałków województw, uzgodnił plany rozwoju 5 największych OSD oraz aktualizację planu rozwoju OSP.

Do 2019 roku przedsiębiorstwa energetyczne planują zainwestować ponad 41 miliardów złotych w  infrastrukturę sieciową, gdzie zdecydowana większość środków zostanie skierowana na budowę, rozbudowę, modernizację i odtworzenie majątku sieciowego.

Zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej i paliw gazowych, są obowiązane do sporządzenia dla obszaru swojego działania planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekty planów podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE w celu zapewnienie ich zgodności z przepisami prawa i założeniami polityki energetycznej państwa.

 

W 2013 roku 5 największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD): ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., RWE Stoen Operator Sp. z o.o. dokonało oceny realizacji planów rozwoju uzgodnionych na lata 2011-2015 i opracowało nową edycję planów rozwoju na lata 2014-2019, gdzie lata 2014-2015 stanowiły aktualizację poprzednio uzgodnionych planów.

Ponadto, w 2013 roku przedsiębiorstwo PSE S.A., pełniące funkcję operatora systemu przesyłowego (OSP), wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o uzgodnienie kolejnej aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010-2025 w zakresie lat 2014-2018.              

Łączne uzgodnione nakłady inwestycyjne 5 OSD oraz OSP wynoszą odpowiednio (w cenach stałych 2013 r. w mln zł):  

2014 2015 2016 2017 2018 2019
6 312 7 014 7 418,5 7 617 8 198,5 5 246*

* - nakłady 5 OSD (bez OSP)

Plany rozwoju to podstawowe źródło wiedzy zarówno o zamierzeniach inwestycyjnych przedsiębiorstwa w zakresie planowanych inwestycji służących przyłączaniu nowych odbiorców, jak również o przedsięwzięciach niezbędnych do utrzymania właściwego poziomu niezawodności i jakości świadczonych usług sieciowych.

Plany rozwoju - ze względu na wieloletni cykl inwestowania oraz zaangażowanie znacznych środków finansowych, które powodują długookresowe konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstw i jego odbiorców - mają bezpośrednie przełożenie na poziom przyszłych taryf przedsiębiorstw. Uzgadnianie projektów  tych planów pozostaje zatem w ścisłym związku z wydawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia taryf.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 06.02.2014