Up
 
 

Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 4/2014

W dniu 14 lutego 2014 r. Prezes URE, działając na podstawie art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), ogłosił średnią cenę zakupu gazu ziemnego sprowadzanego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za IV kwartał 2013 r.

Średnia cena za ten okres wyniosła 1,32 zł/m3.

Informacja (nr 4/2014) w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 14.02.2014