Up
 
 

Praktyki akwizytorów - poznaj swoje prawa

Na pokazie i od akwizytora - to zapowiedź wygodnych zakupów pod warunkiem, że konsument zna swoje prawa, a przedsiębiorca je respektuje. Podstawowe prawo osób zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy, to możliwość zrezygnowania w ciągu 10 dni. 22 instytucje po raz pierwszy wspólnie informują o prawach i obowiązkach konsumentów.

Akwizytor proponuje zmianę sprzedawcy prądu? Poznaj swoje prawa

Od siedmiu lat  każdy odbiorca ma prawo do zmiany sprzedawcy energii elektryczneji paliw gazowych. Jeśli umowa z nowym - wybranym sprzedawcą zostanie podpisana poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego, a klient po przemyśleniu chce zmienić swoją decyzję, możeto zrobić w ciągu 10 dni od podpisania umowy. 

Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), każdy odbiorca energii elektrycznej i paliw gazowych ma prawo dokonać zmiany sprzedawcy, wedle własnych potrzeb i preferencji. Decydującą rolę przy wyborze oferty w dalszym ciągu odgrywa cena prądu i gazu, czyli oszczędność, jaką odbiorca może uzyskać w wyniku dokonanej zmiany. Analizując propozycje sprzedawców dostępne na rynku warto - poza ceną jednostkową energii - zwrócić uwagę także na inne istotne elementy, takie jak informacjao rzeczywistym zużyciu energii i gazu, okres obowiązywania proponowanej umowy, metody płatności oferowane przez sprzedawcę (sposób regulowania płatności) czywarunki rozwiązania umowy, w tym okres wypowiedzenia i okres rozliczeniowy.

Pamiętajmy, że przed podpisaniem umowy na sprzedaż energii należy szczególnie:

  • dokładnie zbadać zapisy umowy w ofercie nowego sprzedawcy - przede wszystkim ceny i warunki ich stosowania;
  • sprawdzić dostępne opcje płatności (np. co miesiąc, rozlicznie prognozowane raz na pół roku czy raz na rok);
  • ustalić okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia (np. czy umowa jest przedłużana automatycznie, jakie są kary umowne za wcześniejsze rozwiązanie umowy);
  • sprawdzić, czy umowa nie wiąże się z koniecznością skorzystania z dodatkowych usług (np. usługa ubezpieczeniowa, usługa zdrowotna).

 

Pierwszym etapem procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej lub paliw gazowych jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym, wybranym przez konsumenta, sprzedawcą. Następnie konieczne jest rozwiązanie dotychczasowej umowypoprzez złożenie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Jeśli odbiorca posiadał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą podpisał umowę sprzedaży - niezbędne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub paliwa gazowego z dystrybutorem.

Zdarza się, że umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych zawierane są poza lokalem przedsiębiorcy, np. w domach odbiorców, na ulicy czy zorganizowanym pokazie, w towarzystwie akwizytora reprezentującego przedsiębiorstwo. W tym przypadku, podobnie jak w sytuacji umów zawieranych na odległość, odbiorca może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy, stosowne oświadczenie przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta została dana umowa. Oświadczenie to może być złożone osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa lub listownie, najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przed upływem tego terminu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której odbiorca energii nie otrzyma informacji na piśmie o prawie odstąpienia od umowy.Wówczas nie ma on prawa do jej rozwiązania w ciągu 10 dni od momentu jej podpisania. Niemniej jednak, jeśli przed upływem 3 miesięcy od momentu obowiązywania tej umowy, konsument uzyska informację o prawie do odstąpienia, może z niego skorzystać w terminie 10 dni od dnia otrzymania ww. informacji.

Odbiorca powinien sprawdzić, czy przedsiębiorstwo energetyczne w treści umowy nie zastrzegło − wbrew przepisom prawa − innej formy odstąpienia. W przypadku skorzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, w terminie 10 dni od zawarcia tej umowy albo uzyskania informacji o prawie odstąpienia, przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od niego tzw. odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku umów zawieranych na odległość.

 

Warto pamiętać, że przedsiębiorstwo energetyczne przed zawarciem umowy poza swoim lokalem powinno poinformować konsumenta napiśmie o prawie odstąpienia od umowy w terminie 10 dnii wręczyć wzór oświadczenia o odstąpieniu z oznaczeniem nazwy oraz adresem siedziby tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo obowiązane jest także wręczyć odbiorcy pisemnepotwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datęi rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę.

Szczegółowe i przydatne informacje dotyczące funkcjonowania rynku energii i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany sprzedawcy oraz charakterystyką potencjalnie zawieranych umów znajdują się w kompendium wiedzy przygotowanym z myślą o grupie odbiorców w gospodarstwach domowych - Zbiorze Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbiorze Praw Konsumenta Paliw Gazowych. Poradniki przygotowane przez Urząd Regulacji Energetyki we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów są dostępne na stronie internetowej URE w zakładce Poradnik Odbiorcy.

Informacji o swoich prawach szukaj na stronach internetowych uczestników projektu:

W akcji biorą także udział: Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław.

Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.
Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.
Zainstaluj wtyczkę FLash'a aby zobaczyć odtwarzacz.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 02.06.2014