Up
 
 

Wykorzystanie przez PSE SA środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych

Prezes URE, realizując wytyczne w sprawie zarządzania i alokacji dostępnej zdolności przesyłowej połączeń wzajemnych między systemami krajowymi, stanowiące załącznik do Rozporządzenia (WE) nr 714/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1228/2003, przedstawia informacje o sposobie wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępnienia transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy - Prawo energetyczne do zakresu działania Prezesa URE należy m.in. kontrolowanie realizacji przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego lub operatora systemu połączonego elektroenergetycznego oraz innych uczestników rynku energii elektrycznej obowiązków wynikających z przepisów ww. rozporządzenia.

Ponadto, do 31 lipca każdego roku regulator ma obowiązek publikowania sprawozdania zawierającego informacje o kwocie przychodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego roku i przedstawiającego sposób wykorzystania tego dochodu, wraz z weryfikacją, czy dochód ten został wykorzystany zgodnie z ww. rozporządzeniem i wytycznymi oraz czy łączna kwota dochodu z ograniczeń została przeznaczona na jeden lub więcej spośród trzech zalecanych celów, o których mowa w art. 16 ust. 6 rozporządzenia. Weryfikacja zgromadzonych przez Prezesa URE danych wskazuje, że wszystkie przychody z tytułu alokacji zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej uzyskane przez PSE SA w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczone na te cele.

Pełna treść danych na temat sposobu wykorzystania przez operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego środków uzyskanych z udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. znajduje się w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 31/2014.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 31.07.2014