Up
 
 

Wykaz odbiorców przemysłowych na 2015 rok

Działając na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE przedstawia wykaz odbiorców przemysłowych, którzy do 30 listopada 2014 r., zgodnie z art. 9a ust. 1a1 tej ustawy, złożyli stosowne oświadczenie.

W wykazie uwzględnione zostały podmioty, które do 31 maja 2014 r. nie złożyły:

  • informacji o wysokości wykonanego obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, za okres od 11 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz o ilości zakupionej w tym okresie, na własny użytek energii elektrycznej, a także o wysokości kosztu tej energii elektrycznej oraz wartości produkcji w roku 2012;
  • oświadczenia, o którym mowa w art. 9a ust. 1a5 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Podmioty wskazane w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 44/2014, są zobligowane realizować w 2015 roku obowiązek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 8 ustawy - Prawo energetyczne, w trybie i na zasadach przewidzianych przez przepisy tej ustawy.

Zgodnie z Prawem energetycznym, Prezes URE sporządza wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a1, i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki do 31 grudnia roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.12.2014