Up
 
 

Zbliża się termin złożenia sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji

Prezes URE przypomina o wynikającym z przepisów ustawy - Prawo energetyczne obowiązku sporządzenia przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (OSD) sprawozdania półrocznego na temat wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Dokument, który należy przekazać regulatorowi w terminie 30 dni od zakończenia półrocza, powinien zawierać: wykaz osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, a także dane dotyczące ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci OSD, jak i rodzaju mikroinstalacji, jej lokalizacji oraz zainstalowanej mocy elektrycznej.

Termin złożenia sprawozdania półrocznego upływa 30 stycznia 2015 r.

W celu ułatwienia przygotowania sprawozdania został przygotowany formularz w formie pliku Excela, który należy:

  • po pobraniu otworzyć pozwalając na uruchomienie makr i wypełnić danymi (tylko białe pola, a w przypadku braku przyłączonych mikroinstalacji należy w pierwszym wierszu wpisać wartości „zero”),
  • wydrukować, podpisać przez osoby upoważnione oraz przesłać na adres:
    Urząd Regulacji Energetyki - Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Wypełniony arkusz Excela należy również wysłać pocztą e-mail na adresy: robert.koscielewski@ure.gov.pl oraz pawel.boguslawski@ure.gov.pl.

Więcej szczegółów na temat przekazywania regulatorowi sprawozdań dotyczących wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji zawiera Informacja Prezesa URE nr 2/2015 skierowana do operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 12.01.2015