Up
 
 

Dostarczanie danych o energii z kogeneracji za 2014 rok

Do 28 lutego 2015 r. przedsiębiorstwa wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji powinny dostarczyć do URE dane o ilości i wartości energii wytworzonej w 2014 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji do nadesłania danych o produkcji i sprzedaży tej energii w 2014 r. Termin nadsyłania informacji upływa 28 lutego 2015 r.

Dane te posłużą obliczeniu średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w 2014 r. oraz określeniu wysokości opłat zastępczych obowiązujących w roku następnym.

Do zakresu działania Prezesa URE, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne, należy m.in. ustalanie jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8a ustawy oraz zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw energetycznych, w tym obliczanie i ogłaszanie w terminie do 31 marca każdego roku średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1 pkt 1-2 ustawy.

 

Regulator przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy − Prawo energetyczne, karze podlega ten, kto odmawia udzielenia informacji, o których mowa w art. 28 ustawy, bądź świadomie lub w wyniku niedbalstwa wprowadza w błąd Prezesa URE w zakresie przedstawianych na jego żądanie informacji. Pod pojęciem odmowy udzielenia informacji rozumiane jest także przekroczenie terminu udzielenia odpowiedzi.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 10.02.2015