Up
 
 

Konsultacje publiczne w sprawie jednolitego schematu publikowania informacji wewnętrznych

Urząd Regulacji Energetyki uprzejmie informuje, że Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpoczęła publiczne konsultacje propozycji zawartych w dokumencie REMIT Common Schema for the Disclosure of Inside Information Public Consultation Paper.

Przygotowanie powyższego dokumentu ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania przez uczestników hurtowego rynku energii obowiązku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1227/2011 z 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT), tj. obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji wewnętrznych1) oraz ułatwienie dostępu do tych informacji uczestnikom rynku.

Konsultowany dokument zawiera:

  • propozycję jednolitego, wspólnego schematu (wzorca) publikowania informacji wewnętrznych, który byłby powszechnie stosowany przez uczestników rynku,
  • rekomendacje dotyczące wdrożenia kanałów internetowych umożliwiających ACER skuteczne gromadzenie informacji wewnętrznych.

Wdrożenie jednolitego schematu publikowania informacji wewnętrznych niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia przejrzystości hurtowego rynku energii, usprawni wykonywanie przedmiotowego obowiązku przez uczestników rynku oraz zapewni zgodność realizacji tego obowiązku z art. 10 rozporządzenia wykonawczego2).

Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2015_R_03.aspx.

ACER zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach. Komentarze do dokumentu oraz odpowiedzi na zawarte w dokumencie pytania można zgłaszać w terminie do 26 czerwca 2015 r., do godz. 12.00, na adres: Remit.PublicConsultations@acer.europa.eu.

___

1)Informacje wewnętrzne - informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji służących produkcji, magazynowaniu przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny bądź informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji

2)Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 01.06.2015