Up
 
 

Spotkanie na temat definicji instalacji OZE

Na początku października br. w siedzibie URE odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora energetycznego, dotyczące zagadnień problemowych związanych z definicją instalacji odnawialnego źródła energii, sformułowaną w art. 2 pkt 13 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Na spotkanie z ekspertami URE oraz Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki licznie przybyli przedstawiciele sektora energetycznego, zwłaszcza organizacji branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa energetyczne. Podjęta problematyka dotyczyła spełnienia przez określone rodzaje jednostek wytwórczych przesłanek zawartych w ustawowej definicji instalacji odnawialnego źródła energii, w kontekście dopuszczalności partycypowania przez te jednostki w systemie wsparcia, począwszy od 1 stycznia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W trakcie spotkania przedstawiono stanowisko URE dotyczące wykładni nowych przepisów, a także przeanalizowano możliwości ewentualnego dostosowania eksploatowanych jednostek wytwórczych do wymogów sformułowanych w ustawowej definicji instalacji OZE. Merytoryczna dyskusja z przedstawicielami sektora elektroenergetycznego ukierunkowana została na propozycje wdrożenia rozwiązań systemowych, gwarantujących prawidłowe wykonanie przepisów ustawy.

Przedstawiciele organizacji branżowych zobowiązali się przekazać członkom tych organizacji informacje o dyskutowanych podczas spotkania zagadnieniach problemowych związanych z definicją odnawialnego źródła energii. Do przedsiębiorstw energetycznych, które zamierzają podjąć działania w zakresie dostosowania eksploatowanych jednostek wytwórczych do nowych regulacji prawnych, skierowano apel o jak najszybsze poinformowanie o tym Urzędu Regulacji Energetyki.

Ważną konkluzją było wskazanie na konieczność dokonania pilnej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która pozwoliłaby na zastosowanie dotychczasowych regulacji prawnych do jednostek wytwórczych, które rozpoczęły lub rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przed 1 stycznia 2016 r.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 13.10.2015