Up
 
 

Odbiorcy przemysłowi - wzory oświadczeń na 2016 r.

Odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2016 r. z możliwości:

  1. realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 tej ustawy,
  2. możliwości realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 pkt 1 tej ustawy

zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2015 r. złożyć Prezesowi URE oświadczenia potwierdzające odpowiednio:

  1. wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii; ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku; wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej; ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1 tej ustawy, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, wyrażoną w procentach - wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
  2. zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.

Niezłożenie ww. oświadczeń w terminie do 30 listopada 2015 r. wyklucza:

  1. skorzystanie z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii na potrzeby realizacji obowiązku określonego w art. 52 ust. 1 tej ustawy przez odbiorcę przemysłowego i w odniesieniu do tego odbiorcy,
  2. możliwość realizacji obowiązku określonego w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przez odbiorcę przemysłowego.

Szczegóły dotyczące powyższych kwestii znajdują się w Komunikacie Prezesa URE nr 40/2015, a w załączniku do niego - przykładowe wzory oświadczeń.

Wypełnione oświadczenia należy kierować na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie: Al. Jerozolimskie 181 (Budynek A), 02‐222 Warszawa.

Uwaga: o zachowaniu powyższego terminu złożenia oświadczenia decyduje data wpływu do URE.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji : 15.10.2015