Up
 
 

Stanowisko Ministerstwa Gospodarki w sprawie metodologii wyliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby złożenia oświadczeń przez odbiorców przemysłowych

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2016 r. z możliwości:

  1. realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii na zasadach określonych w art. 53 ust. 1 tej ustawy,
  2.  możliwości realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 pkt 1 tej ustawy

zobowiązany jest w terminie do 30 listopada 2015 r. złożyć Prezesowi URE oświadczenia potwierdzające odpowiednio:

  1. wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w art. 52 ust. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii; ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku; wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej; ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w art. 52 ust. 1 tej ustawy, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii wyrażoną w procentach - wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
  2.  zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy - Prawo  energetyczne.

O zachowaniu terminu złożenia oświadczenia decyduje data wpływu do URE.

W związku z powyższym zwrócono się do Ministerstwa Gospodarki z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie metodologii wyliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej na potrzeby składania ww. oświadczenia (załącznik poniżej).  Pismem z 27 października 2015 r. Ministerstwo Gospodarki przekazało swoje stanowisko w tym zakresie (załącznik poniżej).

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 05.11.2015