Up
 
 

Obowiązek informacyjny operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego wynikający z art. 7 ust. 8l ustawy - Prawo energetyczne

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że zgodnie z art. 7 ust. 8l ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące:

  1. podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,
  2. wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej.

Sporządzanie tych informacji musi odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo zobowiązane jest aktualizować co najmniej raz na kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia. Zaktualizowane informacje muszą być zamieszczane na stronie internetowej przedsiębiorstwa.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych mają stosować obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów. Tymczasem praktyka wskazuje, że przedsiębiorstwa przedstawiają powyższe informacje w różnych terminach i za różne okresy.

Do zadań Prezesa URE należy m.in. kontrola wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne powyższego obowiązku. Za nieprzedstawienie informacji, o których mowa w art. 7 ust. 8l ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną zgodnie z art. 56 pkt 1c) tej ustawy. Dlatego, w celu utrzymania jednakowych i przejrzystych zasad, URE zwraca się z prośbą o terminowe aktualizowanie informacji w zakresie art. 7 ust. 8l ustawy na stronie internetowej przedsiębiorstwa niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 06.11.2015