Up
 
 

Obowiązek przekazywania Prezesowi URE informacji o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE

Prezes URE przypomina o wynikającym z przepisów ustawy - Prawo energetyczne obowiązku przedstawiania regulatorowi przez operatorów systemu elektroenergetycznego, w obszarze swojego działania, informacji o ilościach energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do jego sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego, z podziałem na poszczególne rodzaje źródeł, w terminie do dnia:

 1. 31 lipca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku,
 2. 31 stycznia - za okres od 1 lipca do 31 grudnia roku poprzedniego.
Wypełnienie obowiązku informowania kwartalnego Prezesa URE o przyłączonych do sieci operatora wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, wynikającego z art. 6 ustawy o odnawialnych źródłach energii nie wyczerpuje obowiązku opisanego w art. 9c ust. 12 ustawy - Prawo energetyczne.

 

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji oraz ułatwienia realizacji obowiązku na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Monitorowanie - ankiety i arkusze” - „Energia elektryczna” zamieszczono wzór ankiety, którą należy wypełnić, wydrukować i podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy:

 • przesłać w formie listownej na adres:
  Urząd Regulacji Energetyki
  Departament Systemów Wsparcia
  Al. Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
 • przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: dsw@ure.gov.pl.

Więcej szczegółów zawiera poniższa Informacja Prezesa URE dla operatorów systemów elektroenergetycznych w sprawie przekazywania informacji o ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii przyłączonych do ich sieci i wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 22.01.2016