Up
 
 

Obowiązek przekazania danych o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji za 2015 rok

Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do złożenia w terminie do 29 lutego 2016 r. informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za 2015 rok.

Działając na podstawie art. 28 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE wzywa przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do przesłania informacji o produkcji i sprzedaży energii elektrycznej za  2015 rok. Zebrane informacje posłużą do obliczenia średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji oraz do ustalenia jednostkowych opłat zastępczych oznaczonych symbolami Ozg, Ozk i Ozm obowiązujących w 2017 roku.

 

W celu ujednolicenia przekazywanych informacji, na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Monitorowanie - ankiety i arkusze” - „Energia elektryczna” zamieszczono wzór ankiety, którą należy wypełnić, wydrukować i podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy przesłać w formie listownej na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Departament Systemów Wsparcia
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

oraz przesłać w wersji elektronicznej na adres mailowy: karol.bednarek@ure.gov.pl i anna.bunczyk@ure.gov.pl.

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 08.02.2016