Up
 
 

Gwarancja pochodzenia - instrument w systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która m.in. poprzez zmiany w ustawie z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) dokonała rozszerzenia instrumentów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Wprowadzono bowiem gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji.

Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia z kogeneracji zawarte są w nowododanych art. 9y - 9zb ustawy - Prawo energetyczne.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji, jest dokumentem poświadczającym, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji. Z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe. Natomiast jej przekazanie  następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji.

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, składany do operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, na którego obszarze działania została przyłączona jednostka kogeneracji, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem.

 

Równocześnie, w myśl art. 9y ust. 4 pkt 4 ww. ustawy, wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia zawiera w szczególności określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego, w którym energia elektryczna została wytworzona w jednostce kogeneracji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia wytwarzania tej energii.

Wobec powyższego Urząd Regulacji Energetyki przypomina, że w dniu 30 stycznia 2017 r. upływa termin na skuteczne złożenie wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia za okres wytworzenia energii elektrycznej od 1 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

Podkreślić należy, że z upływem wskazanego trzydziestodniowego terminu wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia powinien zostać fizycznie przedłożony właściwemu operatorowi systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

Przykładowy wzór wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia CHP znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki, w zakładce Przydatne formularze.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w art. 9y ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia i w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje ten wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej energii elektrycznej w jednostce kogeneracji i wprowadzonej do sieci, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Jednocześnie należy podkreślić, że pomimo, iż w myśl art. 9z ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne gwarancję pochodzenia wydaje się za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh, potwierdzenie, o którym mowa powyżej, dokonywane powinno być z dokładnością do 1 kWh (do trzeciego miejsca po przecinku).

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10, tzw. sprawozdania rocznego (CHP) oraz ww. wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia z kogeneracji za okres wytworzenia energii elektrycznej od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Ponadto należy podkreślić, że gwarancja pochodzenia:

  • wydawana jest w postaci elektronicznej i przekazywana bezpośrednio do rejestru gwarancji pochodzenia;
  • jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia oraz datę jej wydania, a także oznaczenie państwa, w którym została wydana;
  • wydawana jest za wytworzoną energię elektryczną z dokładnością do 1 MWh.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji wpisane do rejestru gwarancji pochodzenia informuje pisemnie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz podmiot prowadzący rejestr gwarancji pochodzenia o przekazaniu gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu, w terminie 7 dni od dnia jej przekazania. Powyższa informacja podlega wpisowi do rejestru gwarancji pochodzenia.

Dodatkowe informacje w niniejszej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu (0-22) 487-57-38 lub za pomocą korespondencji elektronicznej, wysyłając e-mail na adres: dek@ure.gov.pl. ze wskazaniem w tytule maila, że „dotyczy gwarancji pochodzenia CHP”.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URE

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 24.01.2017
Tagi: OZE