Up
 
 

Obowiązek informacyjny operatorów systemu elektroenergetycznego przesyłowego i dystrybucyjnego

Nawiązując do informacji z 6 listopada 2015 r. Urząd Regulacji Energetyki przypomina o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 7 ust. 8l ustawy - Prawo energetyczne, zgodnie z którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące:

  1. podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji przyłączeń, mocy przyłączeniowej, rodzaju instalacji, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,
  2. wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym; wartość łącznej mocy przyłączeniowej jest pomniejszana o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków przyłączenia źródeł do sieci elektroenergetycznej,

- z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz na kwartał, uwzględniając dokonaną rozbudowę i modernizację sieci oraz realizowane i będące w trakcie realizacji przyłączenia oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej.

Należy przypomnieć, że przedsiębiorstwa energetyczne winny stosować obiektywne i przejrzyste zasady zapewniające równe traktowanie użytkowników tych systemów. W związku z powyższym, przedsiębiorstwa powinny dochować należytej staranności w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, niezwłocznie po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Uwzględniając cel społeczno-gospodarczy informacji objętej obowiązkiem, stopień jej złożoności oraz techniczne aspekty związane z jej upublicznieniem, zasadnym wydaje się przyjęcie trzytygodniowego terminu na należyte wypełnienie powyższego obowiązku.

Biorąc pod uwagę, że do zadań Prezesa URE należy m.in. kontrola wypełniania przez przedsiębiorstwa energetyczne powyższego obowiązku, za nieprzedstawienie informacji na stronie internetowej, o których mowa w art. 7 ust. 8l ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE może nałożyć karę pieniężną zgodnie z art. 56 pkt 1c)  tej ustawy.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.01.2017