Up
 
 

Informacje Prezesa URE w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE, w terminie do 31 marca każdego roku, publikuje informacje i wskaźniki o istotnym znaczeniu dla uczestników rynku energii.

Realizując obowiązki publikacyjne, regulator przekazuje informacje dotyczące:

  • średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, uwzględniającej opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczonej na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2016 r. Cena ta, zawierająca podatek akcyzowy, bez VAT, wyniosła 0,4987 zł/kWh,
  • średnich cen sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji za 2016 r.,
  • średnich cen sprzedaży ciepła wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji za 2016 r.,
  • wskaźników referencyjnych ustalonych dla poszczególnych rodzajów paliw dla potrzeb kalkulacji taryf.

Szczegóły są zawarte w poniższych Informacjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 30.03.2017