Up
 
 

Ogólne zasady przyznawania patronatów przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 1. Prezes UREobejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia, w tym w szczególności konferencje, seminaria i konkursy z zakresu spraw związanych z regulacją gospodarki paliwami i energią, funkcjonowaniem poszczególnych sektorów, promowaniem konkurencji na rynku energetycznym oraz prawnymi, organizacyjnymi i ustrojowymi aspektami działania regulatora.
 2. Patronat Honorowy Prezesa URE jest wyróżnieniem tytularnym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
 3. Przedsięwzięcia mogą mieć charakter ogólnokrajowy lub regionalny. W obu przypadkach organizator zobowiązany jest do wskazania korzyści, jakie wynikają z przeprowadzenia przedsięwzięcia, dla gospodarki w wymiarze europejskim, krajowym lub regionalnym.
 4. Z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego występuje organizator przedsięwzięcia.
 5. Wniosek o patronat honorowy powinien zostać złożony najpóźniej na 3 tygodnie przez planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
 6. W przypadku przyznania patronatu honorowego organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno – promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu honorowego. Patronat honorowy obejmuje wyłącznie przedsięwzięcie zindywidualizowane pod względem czasu i miejsca jego przeprowadzenia.
 7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
 8. Prezes UREzastrzega sobie prawo do otrzymania materiałów związanych z wydarzeniem.
 9. Informacja o wydarzeniu objętym patronatem honorowym Prezesa URE jest zamieszczana na stronie internetowej URE.
 10. W przypadku odmowy przyznania patronatu honorowego, decyzja Prezesa URE nie wymaga uzasadnienia.
 11. Formularz wniosku do pobrania:  
 12. Do formularza należy dołączyć program przedsięwzięcia, a w przypadku konkursu jego regulamin.
 13. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Urząd Regulacji Energetyki
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
lub mailem na adres dsk@ure.gov.pl

Pliki do pobrania
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 25.01.2008