Up
 
 

Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)

ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators) - nowa unijna agencja z siedzibą w Lublanie, utworzona na mocy Rozporządzenia 713/2009, wchodzącego w skład 3 pakietu energetycznego. Oficjalne rozpoczęcie prac Agencji miało miejsce w marcu 2011.

Zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu, celem Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych.

 Pełna lista zadań ACER znajduje się w Rozporządzeniu 713/2009. Do głównych obowiązków Agencji, w stosunku do organów regulacyjnych należy m.in.:

  • wspieranie współpracy pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na poziomie regionalnym i wspólnotowym, a także stwarzanie ram dla tejże współpracy;
  • wydawanie zaleceń, aby pomóc organom regulacyjnym i uczestnikom rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami;
  • podejmowanie decyzji w kwestiach dostępu do infrastruktury transgranicznej i jej bezpiecznego eksploatowania, na wniosek krajowych organów regulacyjnych lub w przypadku braku porozumienia między regulatorami.

W stosunku do operatorów systemów przesyłowych głównymi zadaniami ACER są:

  • monitorowanie współpracy regionalnej między OSP; opiniowanie statutów ENTSO-E oraz ENTSO-G oraz monitorowanie wykonywania przez nich zadań;
  • uczestniczenie w opracowywaniu kodeksów sieci; opracowywanie wytycznych ramowych (z którymi muszą być zgodne kodeksy sieci) i przedkładanie ich Komisji Europejskiej; monitorowanie wdrażania kodeksów sieci oraz wytycznych przyjętych przez Komisję; opiniowanie opracowanych przez ENTSO-E i ENTSO-G kodeksów sieci, ACER sam przygotowuje projekt kodeksu jeśli w wyznaczonym terminie nie zrobiły tego stowarzyszenia.
  • przedstawianie opinii na temat przygotowywanych przez ENTSO-E i ENTSO-G projektów rocznych programów prac oraz planów rozwoju sieci o zasięgu wspólnotowym; monitorowanie ich wdrażania. W przypadku stwierdzenia niespójności między takim planem a jego wdrażaniem, Agencja bada tego przyczyny i wydaje zalecenia dla operatorów systemów przesyłowych, krajowych organów regulacyjnych lub innych właściwych organów.

Oprócz wymienionych wyżej zadań, ACER posiada uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii elektrycznej i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów. Wyniki monitorowania ACER podaje do publicznej wiadomości w formie sprawozdania.

Zakres zadań Agencji jest niezwykle szeroki, przy czym należy dodać, że jest on dalej rozszerzany w kolejnych unijnych projektach legislacyjnych (m.in. Rozporządzenie REMIT).

Więcej informacji na temat Agencji znajduje się na stronie internetowej ACER.

URE w ACER

Współpraca Prezesa URE z ACER ukierunkowana jest przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Realizowana jest ona głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER - organu opiniodawczego, stanowiącego platformę współpracy regulatorów w ramach Agencji, oraz poprzez grupy robocze i zespoły zadaniowe, których zadaniem jest wspieranie ACER w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.10.2012