Up
 
 

Wytyczne ramowe i kodeksy sieciowe

Kodeksy sieciowe są konkretnymi narzędziami do wdrożenia jednolitego rynku energii w UE. Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku. Kodeksy są opracowywane przez ENTSO-E/ENTSO-G i muszą być zgodne z niewiążącymi wytycznymi ramowymi, opracowywanymi przez ACER.

Proces ustanawiania kodeksów sieciowych

  1. Opracowanie niewiążących wytycznych ramowych przez ACER w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od wezwania przez Komisję Europejską. Wytyczne określają jasne i obiektywne zasady opracowywania kodeksów sieciowych i przyczyniają się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i sprawnego funkcjonowania rynku.
  2. Opracowanie przez ENTSO-E/G kodeksu sieciowego zgodnego z odpowiednimi wytycznymi ramowymi, w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od momentu wezwania przez Komisję Europejską. Kodeksy sieciowe zawierają wspólne szczegółowe zasady harmonizacji systemów i funkcjonowania rynku.
  3. Przegląd kodeksu przez ACER oraz przedstawienie ENTSO-E/G uzasadnionej opinii dotyczącej opracowanego kodeksu sieci, w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia otrzymania kodeksu. W świetle uzasadnionej opinii ACER, ENTSO-E/G może zmienić opracowany kodeks i ponownie przedłożyć go Agencji.
  4. W przypadku, gdy ACER uzna opracowany kodeks za zgodny z wytycznymi, przedkłada go KE i może zlecić jego przyjęcie w rozsądnym terminie. Kodeksy są przyjmowane w drodze procedury komitetowej (akceptacja przez ekspertów z krajów członkowskich UE)
  5. Po przejściu przez procedurę komitologii, kodeks sieciowy staje się prawnie wiążący i nie wymaga implementacji do prawa krajowego (moc prawna równa Rozporządzeniu)

Wszystkie strony biorące udział w procesie opracowywania kodeksów sieci są zobowiązane do zachowania wymogów transparentności tego procesu oraz konsultowania projektów kodeksów z innymi uczestnikami rynku.

Wymagania określone w kodeksach sieci opracowanych przez ENTSO-E/ ENTSO-G powinny być również uwzględnione w krajowych kodeksach sieciowych - w przypadku Polski są to instrukcje ruchu i eksploatacji sieci.

Bieżący przebieg prac nad kodeksami sieciowymi i wytycznymi ramowymi w zakresie gazu i energii elektrycznej przedstawiają poniższe tabele.

Przebieg prac nad Wytycznymi Ramowymi i Kodeksami Sieciowymi w zakresie energii elektrycznej

Kodeksy sieciowe (KS) Wytyczne Ramowe Status
KS ws. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM NC) Wytyczne Ramowe ws. alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
więcej
KS ws. długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
więcej
KS ws. wymagań wobec wytwórców w związku z przyłączaniem do sieci (RfG NC) Wytyczne Ramowe ws. przyłączania do sieci elektroenergetycznej
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
więcej
KS ws. przyłączania do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych i odbiorców przemysłowych (DCC NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru
więcej
KS ws. połączenia wysokonapięciowego systemu przesyłowego prądu stałego (HVDC NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego
więcej
KS ws. bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego (OS NC) Wytyczne Ramowe ws. pracy systemu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485  z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej
więcej
KS ws. pracy systemu w warunkach zagrożenia i odbudowy systemu po awarii (E&R NC) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych
więcej
KS ws. bilansowania (BAL NC) Wytyczne Ramowe ws. bilansowania energii elektrycznej
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania
więcej

Przebieg prac nad Wytycznymi Ramowymi i Kodeksami Sieciowymi w zakresie gazu

Kodeksy sieciowe (KS) Wytyczne Ramowe Status
KS ws. bilansowania systemów przesyłowych (BAL NC) Wytyczne Ramowe ws. bilansowania systemów przesyłowych gazu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych
więcej
KS ws. zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych (Tariff NC) Wytyczne Ramowe ws. zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych
więcej
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/460 z 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych dla gazu
więcej
KS dot. interoperacyjności i wymiany danych (INT NC) Wytyczne Ramowe ws. interoperacyjności i wymiany danych europejskich sieci przesyłowych gazu
więcej
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/703 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący zasad interoperacyjności i wymiany danych
więcej
KS ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych (CAM NC) Wytyczne Ramowe ws. mechanizmów alokacji zdolności przesyłowych europejskich sieci gazu
wytyczne CAM
wytyczne zdolności przyrostowe
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylające rozporządzenie (UE) nr 984/2013
więcej
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.10.2012