Up
 
 

Obowiązki regulatora

Trzeci pakiet energetyczny znacząco wzmocnił rolę krajowych organów regulacyjnych poprzez wprowadzenie wymogu zapewnienia ich niezależności, zharmonizowanie celów i obowiązków oraz rozszerzenie uprawnień. Ujednolicenie statusu regulatorów na poziomie europejskim oraz wzmocnienie ich kompetencji umożliwia organom regulacyjnym aktywny udział w procesie budowy jednolitego rynku energii w Europie oraz mobilizuje do współpracy z innymi uczestnikami rynku.

Niezależność organów regulacyjnych

Trzeci pakiet energetyczny nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyznaczenia jednego organu regulacyjnego na poziomie krajowym. W Polsce rolę tę pełni Prezes URE. Regulator powinien być niezależną prawnie, funkcjonalnie i finansowo instytucją państwową, posiadającą autonomię podejmowania decyzji, niezależnie od innych podmiotów publicznych i prywatnych. 3 pakiet wprowadza również obowiązek zapewnienia kadencyjności zarządu organu regulacyjnego, jego autonomii budżetowej oraz odpowiednich zasobów kadrowych, niezbędnych do realizacji wyznaczonych zadań.

Cele i obowiązki organów regulacyjnych

Dyrektywy rynkowe wchodzące w skład Trzeciego pakietu energetycznego w jasny sposób określiły cele stojące przed europejskimi organami regulacyjnymi. Należą do nich m.in.: integracja rynków w jeden europejski rynek energii, wsparcie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz ochrona odbiorców, w tym w szczególności odbiorców wrażliwych.

Sprecyzowaniu i ujednoliceniu uległ również katalog obowiązków spoczywających na krajowych regulatorach, do których zaliczamy m.in. ustalanie lub zatwierdzanie taryf przesyłowych lub dystrybucyjnych; zapewnienie zasady rozdziału (unbundling); ustalanie lub zatwierdzanie metod stosowanych do kalkulacji lub ustanawiania warunków przyłączania i dostępu do sieci krajowych, zapewnienia usług bilansowania oraz warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej (w tym procedur alokacji zdolności przesyłowychi zarządzania ograniczeniami).Organy regulacyjne odpowiadają również za nadzorowanie działalności przedsiębiorstw energetycznych i ochronę odbiorców wrażliwych. Na szczególną uwagę zasługuje znaczne rozszerzenie zakresu obowiązków związanych z monitorowaniem funkcjonowania rynku energii. Katalog ten obejmuje m.in. monitoring dostępu do sieci i infrastruktury oraz monitoring poziomu i skuteczności otwarcia rynku i konkurencji, zarówno na poziomie hurtowym, jak  i detalicznym.

Dla realizacji powyższych celów organy regulacyjne powinny ściśle współpracować z ACER, KE oraz regulatorami z innych krajów. Za koordynację i wspieranie współpracy organów regulacyjnych odpowiedzialna jest unijna agencja ACER.

A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 11.02.2013