Up
 
 

Wskaźniki, dane i analizy

Wśród licznych kompetencji Prezesa URE znajduje się szereg obowiązków, które polegają na skrupulatnym i pracochłonnym gromadzeniu, precyzyjnym obliczaniu, przetwarzaniu, określaniu i publikowaniu finalnym różnego rodzaju danych, wskaźników i informacji, mających istotne znaczenie dla uczestników rynków energii.

1. Wskaźniki publikowane w Biuletynie URE/Biuletynach Branżowych URE

Cena, wskaźnik, opłata Podstawa prawna Termin
Jednostkowa opłata zastępcza po jej waloryzacji (Ozj) art. 9a ust. 4 do 31 marca
Jednostkowe opłaty zastępcze (Ozg, Ozk, Ozm) art. 9a ust. 8c do 31 maja
 1. średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji obliczonych oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji (w poprzednim roku kalendarzowym)
 2. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym oraz sposób jej obliczenia (w poprzednim roku kalendarzowym)
 3. średnie ceny sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji: opalanych paliwami węglowymi, opalanych paliwami gazowymi, opalanych olejem opałowym, stanowiących odnawialne źródła energii (w poprzednim roku kalendarzowym)
 4. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczana na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych
art. 31 ust. 3 pkt 4

do 31 marca

Stawki opłaty przejściowej art. 31 ust. 3 pkt 5
art. 12 ust. 2 (KDT)
do 31 października
Zaktualizowane kwoty kosztów osieroconych art. 31 ust. 3 pkt 6
art. 24 ust. 5 (KDT)
do 31 lipca
Średnioważony koszt węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane na wytworzenie 1 MWh energii elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kosztów jego transportu wyrażonym w zł/MWh art. 31 ust. 3 pkt 7
art. 46 ust. 7 pkt 1 (KDT)
do 15 lipca
Średnia cena wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem art. 31 ust. 3 pkt 8
art. 46 ust. 7 pkt 2 (KDT)
do 15 lipca
Wysokość wskaźnika referencyjnego art. 47
ust. 2g
do 31 marca
Średnia kwartalna cena energii elektrycznej art. 49a
ust. 8
14 dni od zakończenia kwartału
Średnie kwartalne ceny zakupu gazu ziemnego z zagranicy, w tym odrębnie dla gazu ziemnego sprowadzonego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz dla gazu ziemnego sprowadzanego z innych państw

art. 49c
ust. 2

45 dni od dnia zakończenia kwartału

Pośród danych, których opracowywaniem zajmuje się Prezes URE i które można znaleźć na stronie internetowej urzędu znajdują się:

 1. wskaźniki i ceny wskaźnikowe istotne dla procesu kształtowania taryf;
 2. informacje służące zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii;
 3. obliczane i ogłaszane w terminie do dnia 31 marca każdego roku:
  1. średnie ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (obliczane oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji opalanych paliwami gazowymi lub o łącznej mocy zainstalowanej źródła poniżej 1 MW oraz oddzielnie dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy) (w poprzednim roku kalendarzowym);
  2. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wraz z objaśnieniem sposobu jej obliczenia (w poprzednim roku kalendarzowym);
  3. średnie ceny sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji:
   • opalanych paliwami węglowymi,
   • opalanych paliwami gazowymi,
   • opalanych olejem opałowym,
   • stanowiących odnawialne źródła energii (w poprzednim roku kalendarzowym);
  4. średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczana na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych.

Prezes URE gromadzi także informacje dotyczące istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej znajdujące się w obszarze zainteresowania Unii Europejskiej i przekazuje je do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do 15 lipca roku sprawozdawczego w sektorach:

 1. gazu ziemnego i energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem infrastruktury dotyczącej wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego,
 2. biopaliw ciekłych, o których mowa w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

2. Informacje, sprawozdania publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE

Ogłoszenie Podstawa prawna Termin
Kopia zbioru praw konsumenta energii art. 5 ust. 6f  
Wykaz odbiorców przemysłowych, którzy złożyli oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1, w terminie
do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku
art. 9a
ust. 1a2
do 31 grudnia
 
Sprawozdanie półroczne dotyczące m.in. ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji na obszrze działania danego OSD elektroenergetycznego art. 9w ust. 3  
Informacje z postępu prac z zakresu promowania wykorzystania energii i paliw ze źródeł odnawialnych art. 20c
ust. 9 
 
Informacja o naborze na stanowisko Prezesa URE art. 21
ust. 2c
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Prezesa URE art. 21 ust. 2j  
Informacja o naborze na stanowisko Wiceprezesa URE art. 21
ust. 5b
 
Informacje o danych adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorzy systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego art. 23 ust. 2 pkt 6  
Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej art. 16 ust. 4 (ustawa o efektywności energetycznej) 2 miesiące przed dniem wyznaczonym do przeprowadzenia przetargu
Informacja o wydanym świadectwie efektywności energetycznej wraz z kartą audytu efektywności energetycznej sporządzoną dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej określonego w tym świadectwie art. 21 ust. 5 (ustawa o efektywności energetycznej) niezwłocznie po wydaniu świadectwa

3. Inne publikowane w Biuletynie URE decyzje, informacje, raporty, sprawozdania

Ogłoszenie Podstawa prawna
Decyzja Prezesa URE wraz z uzasadnieniem o m.in. czasowym zwolnieniu przedsiębiorstwa z obowiązku świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, świadczenia usługi przesyłania, dystrybucji lub transportu gazu ziemnego, usługi magazynowania, skraplania lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego art. 4h ust. 8
Decyzja Prezesa URE wraz z uzasadnieniem o m.in. zwolnieniu przedsiębiorstwa z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia art. 4i ust. 10
Sprawozdania z „Programów zgodności” - sprawozdania z realizacji przedsięwzięć, jakie należy podjąć w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu art. 9d ust. 6
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej art. 9g ust. 9
Ogłoszenie o przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu art. 9i ust. 4
Ogłoszenie o przetargu na budowę nowych mocy wytwórczych energii elektrycznej lub realizację przedsięwzięć zmniejszających zapotrzebowanie na tę energię art. 16a ust. 4
Informacje o danych adresowych, obszarze działania i okresie, na który zostali wyznaczeni operatorzy systemu: przesyłowego, dystrybucyjnego, magazynowania, skraplania gazu ziemnego lub systemu połączonego art. 23 ust. 2 pkt 6
Raport przedstawiający i oceniający warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację przez operatorów systemu gazowego i elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną art. 23 ust. 2d
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za rok poprzedni art. 31 ust. 2
Podmioty ubiegające się o koncesję art. 31 ust. 3 pkt 1
Decyzje w sprawach koncesji i taryf wraz z uzasadnieniem art. 31 ust. 3 pkt 2
Rozstrzygnięcia w sprawach spornych podjętych przez Prezesa URE art. 31 ust. 3 pkt 3
Taryfy dla energii elektrycznej i paliw gazowych art. 47 ust. 3 pkt 1
Certyfikat spełniania kryteriów niezależności wraz z opinią Komisji Europejskiej art. 9h1 ust. 9 i art. 9h2 ust. 8 (niezwłocznie po wydaniu decyzji)

Obok zamieszczania na stronie internetowej szeregu wymienionych już informacji, niektóre z tych wiadomości są także ogłaszane w specjalnym Biuletynie URE (i/lub Biuletynach Branżowych URE - Energia elektryczna, Paliwa gazowe). Są to informacje o:

 1. podmiotach ubiegających się o koncesję;
 2. decyzjach w sprawach koncesji i taryf wraz z uzasadnieniem;
 3. rozstrzygnięciach w sprawach spornych podjętych przez Prezesa URE;
 4. średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji; średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym; średnich cenach sprzedaży ciepła, wytworzonego w należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje jednostkach wytwórczych niebędących jednostkami kogeneracji;
 5. stawkach opłaty przejściowej;
 6. zaktualizowanych kwotach kosztów osieroconych, o których mowa w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;
 7. średnioważonym koszcie węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane na wytworzenie jednej megawatogodziny energii elektrycznej w poprzedzającym roku kalendarzowym, z uwzględnieniem kosztów jego transportu wyrażonym w złotych na megawatogodzinę, o którym mowa w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;
 8. średniej cenie wytwarzanej energii elektrycznej przez wytwórców eksploatujących jednostki centralnie dysponowane opalane węglem, o której mowa w ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej;
 9. wskaźniku referencyjnym dotyczącym taryf dla ciepła dla jednostek kogeneracji.

Ustawa o efektywności energetycznej także nakłada na Prezesa URE obowiązki publikacyjne. Prezes URE zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki informacje o wydanych świadectwach efektywności energetycznej wraz z kartami audytu efektywności energetycznej sporządzonymi dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Regulator udostępnia ponadto na stronie internetowej urzędu dane teleadresowe audytorów efektywności energetycznej oraz zestawienia członków komisji kwalifikacyjnych powoływanych przez Prezesa URE, które sprawdzają kwalifikacje osób zajmujących się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych.

Prezes URE, jako organ uczestniczący w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii poprzez wydawanie i umarzanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach odnawialnych i w wysokosprawnej kogeneracji, jest także zobowiązany do obliczania i publikowania w terminie do 31 marca każdego roku jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 4 ustawy - Prawo energetyczne (oznaczonych symbolem Ozj) oraz jednostkowych opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 8b i ust. 8c ustawy - Prawo energetyczne (oznaczonych symbolami Ozg i Ozk).

Prezes URE jest także zobowiązany do monitorowania rynku i sporządzania różnego rodzaju raportów. Co dwa lata Prezes URE sporządza raport przedstawiający i oceniający warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację planów rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną. Prezes URE przekazuje ten raport ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 2 lata, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku.

Ponadto co roku Prezes URE sporządza sprawozdanie ze swojej działalności, w którym przedstawia kwestie odnoszące się do sposobu realizacji prawnych obowiązków regulatora nałożonych przez ustawę - Prawo energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych.

4. Pozostałe obowiązki publikacyjne

Informacje Podstawa prawna
Informacje o zużyciu paliw i energii wytworzonych ze źródeł odnawialnych (25 dni po zakończeniu każdego kwartału) dotyczące:
 1. mocy zainstalowanej poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii objętych koncesją Prezesa URE na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej,
 2. ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, określonego na podstawie wydanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia oraz świadectw pochodzenia biogazu, z podziałem na rodzaje odnawialnych źródeł energii,
 3. ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, objętego postanowieniami o odmowie wydania świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia z biogazu rolniczego,
 4. ilości wydanych gwarancji pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, z podziałem na rodzaje odnawialnych źródeł energii, na które zostały one wydane.
art. 20e
ust. 1
Wskaźniki i ceny wskaźnikowe istotne dla procesu kształtowania taryf art. 23 ust. 2 pkt 16
Informacje służące zwiększeniu efektywności użytkowania paliw i energii art. 23 ust. 2 pkt 17

5. Raporty, sprawozdania

Raport Podstawa prawna Termin/adresat
Sprawozdanie dotyczące nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorstwa energetyczne i ich zachowań sprzecznych z zasadami konkurencji na rynku energii elektrycznej (we współpracy z Ministrem Skarbu Państwa i Prezesem UOKiK) art. 15c do 31 lipca/Komisja Europejska
Gromadzenie informacji dotyczących istniejącej, będącej w budowie lub planowanej infrastruktury energetycznej w sektorach gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz biopaliw ciekłych, znajdujących się w obszarze zainteresowania UE art. 23
ust. 2
pkt 19
do 15 lipca/Minister Gospodarki
Raport przedstawiający i oceniający warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz realizację przez operatorów systemu przesyłowego gazowego i elektroenergetycznego planów rozwoju uwzględniających zaspokojenie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną art. 23 ust. 2c do 30 czerwca co dwa lata/Minister Gospodarki
Sprawozdanie z działalności Prezesa URE za rok poprzedni art. 24
ust. 1
do 30 kwietnia/ Minister Gospodarki

Nie do przecenienia pozostaje także fakt, że oprócz obowiązków publikacyjnych wynikających stricte z ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE angażuje się w wiele innych przedsięwzięć badawczych czy monitorujących, których rezultaty zamieszcza niezwłocznie na stronie internetowej urzędu, a także w wielu publikacjach, jak np.:

 1. „Energetyka cieplna w liczbach” - coroczne (od 2002 r.) raporty URE o regulowanym rynku ciepła w Polsce, przygotowywane na podstawie badań koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Od 2005 r. wyniki badań przekazywane są do Ministerstwa Gospodarki i zasilają krajową bazę danych gospodarki paliwowo-energetycznej. Badania realizowane są w ramach systemu statystyki publicznej i z uwagi na charakter oraz zakres stanowią unikalną publikację o regulowanym rynku ciepła w Polsce. Raporty wpisują się w działania rządu RP określone w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, w którym wyraźnie zalecono - dla wzmocnienia praktyk regulacyjnych - zastosowanie metody porównawczej polegającej na konfrontowaniu efektywności przedsiębiorstw ciepłowniczych.
 2. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw Energetycznych w świetle badań ankietowych - raporty URE odzwierciedlające stan zainteresowania i wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w energetyce oraz poruszające problemy związane z odbiorcami wrażliwymi społecznie. Ich celem była trwała współpraca Prezesa URE z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw do praktyki, a ponadto wyniki badań ankietowych stanowią jedną z przesłanek działań Prezesa URE na rzecz wzmacniania pozycji odbiorcy na rynku energii.
 3. I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych - materiał wykonany przez Instytut Energetyki Oddział w Gdańsku z inicjatywy i przy wsparciu instytucjonalnym Prezesa URE, prezentujący wyniki pierwszych systemowych badań sektora energetycznego nt. jakości dostaw energii elektrycznej. Stanowi nowy instrument wspomagający poprawę jakości dostaw energii: nakreśla i wskazuje główne kierunki zmierzające do poprawy jakości dostaw energii elektrycznej zarówno do odbiorców przemysłowych, instytucjonalnych, jak i tych w gospodarstwach domowych. Dokument ten upowszechnia najlepsze praktyki handlowe, wpisuje się w podejmowane przez URE działania na rzecz propagowania wiedzy o polskiej energetyce, a ponadto przybliża odbiorcom takie informacje jak: aktualna informacja o stanie rynku, przysługujące im prawa i obowiązki, możliwości korzystania z różnych form pomocy realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne.
 4. Monitoring rynku w zakresie zmian sprzedawcy - bieżące, comiesięczne informacje dotyczące aktualnej wiedzy o liczbie dokonanych zmian dotychczasowych sprzedawców przez klientów komercyjnych i odbiorców w gospodarstwach domowych.
 5. „Informacja nt. planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2011 - 2025” przekazana Ministrowi Gospodarki w 2011 r. Materiał ten został opracowany na podstawie informacji przedstawionych przez przedsiębiorstwa energetyczne w związku z realizacją przez Prezesa URE obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej. Przeprowadzone zostało badanie ankietowe oparte na planach inwestycyjnych wytwórców energii elektrycznej, wypełniających obowiązek sporządzania prognoz 15-letnich. Informacje otrzymane od tych przedsiębiorstw zostały poddane analizie, której podstawowym celem było zweryfikowanie możliwości pokrycia przyszłego, rosnącego, szczytowego zapotrzebowania na moc elektryczną w horyzoncie czasowym od 2011 do 2025 roku.
A A+ A++
Drukuj PDF Powiadom
Data publikacji: 07.09.2012